Evropska migracijska mreža (EMN; European Migration Network) in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD; Organisation for Economic Cooperation and Development) sta objavili posodobljene informacije o vplivu covida-19 na področje migracij. Nov Krovni inform dopolnjuje serijo skupnih informov EMN in OECD o vplivu covida-19 na migracije in azil v državah članicah OECD, ki so in niso članice EU, v letu 2020. Na voljo so posodobitve o temah, ki segajo od sprememb postopkov na mejah, zagotavljanja storitev zdravstvenega varstva, povezanih s covidom-19, migrantom, in spreminjajočega se okolja trga dela do mednarodne zaščite do mednarodnih študentov in vprašanj v zvezi z vračanjem. Ta inform je nastal tudi ob prispevku in podpori Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) in Evropske agencije za mejno in obalno stražo (FRONTEX).

Pandemija covida-19 je povzročila temeljite spremembe na vseh področjih migracij in azila. Države članice OECD, ki so in niso članice EU, so si močno prizadevale za nadzor nad pandemijo, kar ima za posledico ukrepe, kot so zapiranje mej, omejitve potovanj in potreba po uvedbi sanitarnih ukrepov. Če začnemo z vplivom pandemije na dovoljenja in pogoje za vstop, informator poroča o ukrepih ob nepredvidljivih dogodkih, ki so jih sprejele države članice OECD, ki so in niso članice EU, da bi ohranile delovanje sistemov in v največji možni meri ublažile vplive na migrante in svoje državljane. Storitve osebno v živo na področju priseljevanja so na primer v veliki meri nadomestile z elektronsko ali poštno komunikacijo, da bi zagotovile neprekinjenost postopkov.

V državah članicah EU in na Norveškem so v nekaterih primerih odobrili samodejno podaljšanje dovoljenj za prebivanje ali odpravili obveznost vračanja, in sicer v okviru ukrepov za zmanjšanje vpliva covida-19. Večina držav članic EU je zagotovila finančno podporo delavcem migrantom, ki jih je prizadela pandemija, bodisi zaradi brezposelnosti ali izgube dohodka, pa tudi zdravstvene storitve, povezane s covidom-19, za vse migrante.

Čeprav so bile uvedene omejitve za sprejem migrantov, je bil odobren stalen sprejem za delovna mesta, ki veljajo za bistvena za zadovoljitev potreb trga dela, zlasti na področjih zdravja, kmetijstva in prometa. Nova digitalna orodja so bila ključna pri zagotavljanju storitev na področju azila in migracij, čeprav informator ugotavlja, da so se z njimi pojavili tudi novi izzivi. Na področju azila je na primer zagotavljanje učinkovitih in poštenih postopkov v zvezi z vlogami in pritožbami postalo bolj zapleteno zaradi razgovorov na daljavo in je v veliki meri odvisno od sposobnosti prosilcev za uporabo elektronskih sredstev in od dostopnosti teh sredstev. Število prošenj za azil in število vrnitev sta se zaradi pandemije v letu 2020 zmanjšali.

Okoliščine so se spremenile tudi za mednarodne študente, saj je bila osebna navzočnost odsvetovana, če ni bila celo v celoti prepovedana. Številni študenti so se vrnili domov in v nekaterih primerih lahko nadaljevali študij na daljavo, medtem ko so se postopki za podaljšanje dovoljenj za prebivanje preselili na splet.

thumbnail of Covid Umbrella Inform prevod SIthumbnail of Covid Umbrella inform prevod Flash